Egzamin gimnazjalny 2018/2019

Szanowni Państwo

Egzamin w klasie trzeciej gimnazjum obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych na trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych.

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części:

  1. humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu języka polskiego,
  2. matematyczno – przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych i z zakresu matematyki,
  3. z języka obcego nowożytnego.

Gimnazjalista przystępuje do jednego z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole jako języka obowiązkowego.

Do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym ma obowiązek przystąpić każdy gimnazjalista. egzamin na poziomie rozszerzonym jest obowiązkowy  tylko dla uczniów, którzy na egzaminie wybrali język, którego uczyli się również w szkole podstawowej. Mogą do niego przystąpić także pozostali gimnazjaliści, jeśli zechcą sprawdzić poziom swoich umiejętności językowych.

Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż egzaminu nie można nie zdać.

 

Szczegółowe informacje związane z procedurami przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym znajdują się na stronach:

http://- https://oke.waw.pl – https://oke.waw.pl – zakładce „Procedury egzaminów” -„Egzamin gimnazjalny” – jest to komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 20.08.2018 r.

http://- https://cke.gov.pl/–  zakładce „Egzamin Gimnazjalny”